1. Postanowienia niniejszego § 9 znajdą zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem, o ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej Produkt. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres Sklepu wskazany w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Zwracany Produkt należy odesłać na adres Sklepu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Produkt można odesłać łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Fundacja Viva! zwraca się z prośbą do kupujących o załączenie do zwracanego produktu dowodu zakupu, jeżeli takowym dysponują.
 5. Świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone przez Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Kupującego.
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Konsument, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 9. Za świadczenie spełnione przez Kupującego, o którym mowa w ust. 5 powyżej uważa się uiszczoną przez niego cenę zakupionego Produktu, a także uiszczone przez Kupującego koszty przesyłki z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki uiszczone w związku ze zwrotem Produktu do Sklepu obciążają Kupującego.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy określone w niniejszym § 9, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny nie przysługuje w przypadku:
  1. zamówień indywidualnych, tj. takich, których właściwości zostały określone przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  2. dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy,
  4. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.